Показники прибутковості і рентабельності

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Банківський менеджмент

Показники прибутковості і рентабельності

Основними показниками ефективності діяльності банку традиційно вважаються показники прибутковості, прибутковості (рентабельності).

Прибутковість різних банківських операцій визначається через показники:

 • чистої процентної маржі;
 • операційної маржі.

Чиста процентна маржа

Чиста процентна маржа розраховується за формулою

 • ЧПМ - чиста процентна маржа;
 • Дп - процентні доходи за період;
 • Рп - процентні витрати за період;
 • Пекло - активи, що приносять дохід.

Операційна маржа

Операційна маржа - прибутковість основних операцій банку. Вона розраховується за формулою

 • Дчосн - чисті доходи від основних банківських операцій;
 • Пекло - активи, що приносять дохід.

Чисті доходи від основних банківських операцій розраховуються шляхом підсумовування:

 • чистих процентних доходів;
 • чистих доходів від валютних операцій;
 • чистих доходів від операцій з цінними паперами;
 • чистих доходів від проведення лізингових операцій;
 • чистих доходів від операцій з дорогоцінними металами.

Прибутковість інших операцій розраховується за формулою

 • Дчпо- чисті доходи від інших операцій;
 • Пекло - активи, що приносять дохід.

Чисті доходи від інших операцій - це реалізація (вибуття) майна, списання дебіторської, кредиторської заборгованості, здача майна в оренду, інші операції.

Прибутковість комісійних операцій розраховується але формулою

 • Дк - прибутковість комісійних операцій;
 • ДчК - чистий комісійний дохід;
 • Пекло - активи, що приносять дохід.

Спред прибутку

Традиційним показником прибутковості банку є спред прибутку:

 • Дп - процентні доходи;
 • Рп - процентні витрати;
 • Пекло - дохідні активи;
 • Пв - пасиви банку, за якими виплачуються відсотки.

За допомогою спреда оцінюється, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між вкладниками і позичальниками і
наскільки гостра конкуренція на банківському ринку. Посилення конкуренції зазвичай призводить до скорочення різниці між середніми доходами за активами і середніми витратами за пасивами. В даному випадку за умови незмінності всіх інших факторів спред банку скорочується, що змушує банк шукати інші шляхи отримання прибутку.

Також даний показник цінний і тим, що виокремлює вплив процентних ставок на фінансовий результат діяльності банку, тим самим дозволяючи краще зрозуміти ступінь уразливості дохідних операцій банку. Порівняння даного показника з аналогічним по групі споріднених банків, а також з розрахованим в середньому по Росії або регіону дозволить оцінити ефективність процентної політики банку.

Порівняння показників прибутковості дозволяє виявити найбільш ефективні операції банку, з урахуванням показника ROA визначити також операції, що робить вплив на зміну фінансового результату. При цьому необхідно мати на увазі, що:

 • показник операційної маржі свідчить про місце в активних операціях банку традиційних банківських операцій (позичкові операції, операції з цінними паперами та операції з іноземною валютою);
 • значне перевищення показника прибутковості активів над показником чистої процентної маржі характеризує здатність банку отримувати процентний дохід і свідчить про високий питомій вазі в активах банку активів, не пов'язаних з процентними доходами, або про присутність в доходах банку значної частки комісійних доходів.

Тому необхідно розглянути показник прибутковості комісійних операцій. Низьке значення даного показника свідчить про недостатню увагу банку до розвитку нових банківських послуг, що є одним з резервів підвищення прибутковості роботи банку.

Зіставлення показників прибутковості в динаміці за ряд звітних дат і їх порівняння з середніми значеннями по відповідній групі банків дозволяє визначити тенденції зростання (зниження) прибутку, визначити фактори, що зробили найбільший вплив на її зміну, зробити висновок про фінансову стійкість банку і визначити резерви підвищення ефективності роботи банку.

Рентабельність банку

Рентабельність (прибутковість) комерційного банку прийнято визначати як відношення балансового прибутку до сукупного доходу:

 • Робщ - рентабельність банку;
 • П - прибуток;
 • Д - доходи банку.

Загальний рівень рентабельності дозволяє оцінити загальну прибутковість банку, а також прибуток, що припадає на 1 крб. доходу (частка прибутку в доходах). Це основний показник, що визначає ефективність банківської діяльності.

Прибуток на одного працівника банку - механізм сукупної оцінки рентабельності всього персоналу банку:

 • Пч - чистий прибуток банку;
 • ОЧП - загальна чисельність персоналу.

Рівень прибутковості комерційного банку оцінюється за допомогою фінансових коефіцієнтів. Система коефіцієнтів прибутковості включає наступні основні показники:

 • співвідношення прибутку і власного капіталу;
 • співвідношення прибутку і активів;
 • співвідношення прибутку і доходу.

Методика розрахунку цих показників залежить від прийнятої в країні системи обліку та звітності.

У чисельнику даних фінансових коефіцієнтів завжди стоїть розрахунковий фінансовий результат діяльності банку на звітну дату. При діючій в Росії системі обліку та звітності в чисельнику знаходиться балансовий прибуток, при зарубіжних стандартах обліку - чистий прибуток.

Прибутковість капіталу

Світова практика показує, що визначальний показник ефективності банківського капіталу - максимізація вартості акціонерного капіталу при збереженні прийнятного рівня ризику. Поряд з ринковою ціною акцій банку важливим показником оцінки діяльності банку є співвідношення чистого прибутку до акціонерного капіталу (ROE в зарубіжній практиці). Цей показник характеризує, наскільки ефективно використовувалися кошти власників протягом року, тобто це вимірювач дохідності для акціонерів банку. Він встановлює приблизний розмір чистого прибутку, одержуваної акціонерами від інвестування свого капіталу.

У вітчизняній практиці прибутковість капіталу розраховується за формулою:

 • ПК - прибутковість капіталу;
 • ПБ - балансовий прибуток за період;
 • СК - обсяг власного капіталу в періоді.

Показник прибутковості капіталу характеризує здатність власних коштів приносити прибуток і дозволяє оцінити можливість забезпечення реального зростання власного капіталу в розмірах, адекватних зростанню ділової активності.

Отримане значення прибутковості капіталу рекомендується зіставляти з показниками достатності капіталу (збільшення першого показника при зниженні значення другого свідчить про розширення кола ризикованих операцій).

Прибутковість активів

Прибутковість активів (ROA) є одним з основних коефіцієнтів, що дозволяють дати кількісну оцінку рентабельності банку.

 • ROA - прибутковість активів;
 • ПБ - балансовий прибуток;
 • А - підсумок активу балансу за період.

Прибутковість активів характеризує здатність активів банку приносити прибуток і побічно відображає їх якість, а також ефективність управління банку своїми активами і пасивами.

Низьке значення коефіцієнта може бути результатом консервативної кредитної політики або надмірних операційних витрат; високе значення показника свідчить про вдалий розпорядженні активами.

Даний показник можна модифікувати:

Пекло - активи, що приносять дохід.

Різниця між цими двома показниками говорить про можливість банку підвищити свою рентабельність за рахунок скорочення числа активів, не приносять дохід.

У зарубіжній практиці чисельник даних показників - це чистий прибуток.

Необхідно відзначити, що в умовах інфляції темпи зростання прибутковості активів і капіталу повинні бути вище показника середнього рівня інфляції.

При управлінні прибутковістю значення прибутковості активів і капіталу необхідно порівняти з середнім значенням по відповідній групі банків.

Показники прибутковості активів та прибутковості капіталу є основоположними в системі фінансових коефіцієнтів рентабельності банку. Однак висока прибуток пов'язана, як правило, з великим ризиком, тому необхідно одночасно приймати до уваги ступінь захисту банку від ризику.

Схожі матеріали

 • Прибутковість і прибутковість банку

  Прибуток комерційного банку залежить від двох складових: доходів і витрат.Темпи зростання доходів і витратЗіставлення темпів зростання цих складових дозволяє оцінити, який з них зробив позитивний...

 • Прибуток банку

  -> -> Кінцевий фінансовий результат діяльності комерційного банку (прибуток або збиток) виявляється шляхом порівняння доходів і витрат, отриманих банком за звітний період. Якщо сукупні доходи банк...

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути