Розрахунок величини власного капіталу банку та його достатності

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Банківський менеджмент

Розрахунок величини власного капіталу банку та його достатності

Власний капітал як сукупність усіх джерел основного і додаткового капіталів, що значаться на балансі банку, являє собою валовий власний капітал банку (капітал-брутто). Однак у російській банківській практиці для розрахунку економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції і в інших випадках, коли для визначення значення пруденційних банківських норм задіяні власні кошти (капітал) банку, використовується показник чистого власного капіталу (капітал-нетто) який являє собою величину фактично наявних у банку власних коштів і може бути використаний у якості кредитних ресурсів. Визначається чистий власний капітал поетапно.

Перший етап - визначення величини чистого основного капіталу. І з суми всіх наявних у банку джерел основного капіталу, складових, як уже зазначалося, перший рівень валового власного капіталу банку, виключаються нематеріальні активи за вирахуванням нарахованої амортизації; власні акції, викуплені комерційним банком в акціонерів; непокриті збитки попередніх років; збиток поточного року; вкладення в акції (частки участі).

Другий етап - визначення реальної величини додаткового капіталу (тобто з урахуванням обмежень), яка буде включена в розрахунок чистого власного капіталу банку. Сума джерел додаткового капіталу банку порівнюється з отриманою величиною чистого основного капіталу. Якщо ця сума виявиться менше або дорівнює величині чистого основного капіталу, то вся вона буде включена в розрахунок додаткового капіталу. В іншому випадку вона повинна бути зменшена до розміру, рівного величині чистого основного капіталу, розрахунок якої зроблений на першому етапі. Якщо отримана величина чистого основного капіталу матиме нульове або від'ємне значення, то джерела додаткового капіталу взагалі не будуть включатися в розрахунок власного капіталу банку.

Таким чином, досягається граничне співвідношення між різними частинами власного капіталу банку: сума елементів додаткового капіталу не повинна перевищувати 100% величини чистого основного капіталу.

Третій етап - розрахунок величини чистого власного капіталу. З загальної суми отриманих в результаті двох попередніх етапів величин чистого основного і додаткового капіталів віднімають величину недосозданного резервів на можливі втрати по позиках 2-5-ї груп ризику, під знецінення цінних паперів та інших активів, прострочену дебіторську заборгованість тривалістю понад 30 днів, надані субординовані кредити.

Величина чистого власного капіталу банку повинна бути позитивною. Негативна його величина свідчить про те, що комерційний банк фактично не має вільних власних коштів, а на покриття непередбачених витрат банку використовуються виключно залучені кошти. В результаті значно знижується фінансова стійкість комерційного банку, що веде у разі виникнення кризової ситуації до серйозних ускладнень і додаткових труднощів.

Достатність капіталу відображає загальну оцінку (головним чином регулюючими органами) надійності банку.

Це означає, що банк буде вважатися надійним в частині його капіталу, якщо параметри останнього укладаються в розрахункові нормативи, вироблені емпіричним шляхом або банківським співтовариством, або органом, що регулює банківську діяльність.

Світовий банківський досвід виробив метод, що виходить з доцільності пов'язання суми капіталу з рівнем ризиків активних операцій банків.

Відповідно до Інструкції Банку Росії від 16 січня 2004 № 110-І «Про обов'язкових нормативах банків» при розрахунку нормативної достатності капіталу банку його активи групуються в залежності від ступеня ризику вкладень та можливої ​​втрати частини їх вартості. Зважування активів за ступенем ризику провадиться шляхом множення коштів на відповідному балансовому рахунку або їх частини на коефіцієнт ризику. Активи російських банків за рівнем ризику поділяються на п'ять груп з ваговими коефіцієнтами 0-2, 10, 20, 50 і 100%. Нульовий ризик присвоюється засобам на кореспондентському і депозитному рахунках в Банку Росії, обов'язкових резервах, перерахованим в Банк Росії, засобам банків, депонованих для розрахунків чеками, засобам на накопичувальних рахунках при випуску акцій, вкладенням в облігації Банку Росії, необтяженим зобов'язаннями, і іншим засобам. Навпаки, найбільш високий ступінь ризику (50-100%) Банк Росії встановив для коштів на рахунках у банках - резидентах РФ і в банках - нерезидентах країн, що не входять в число групи розвинених країн, для цінних паперів для перепродажу та інших активів.

Норматив достатності капіталу комерційного банку визначається як відношення власного капіталу банку до сумарного обсягу активів, зважених з урахуванням ризику, а його мінімально допустиме значення встановлюється залежно від розміру власного капіталу банку. Мінімально допустиме значення нормативу достатності власних коштів (капітана) банку, так само як і мінімальний розмір капіталу новостворюваного банку, змінювалося зі зміною умов роботи банків. Так, до 1996 р норматив становив 4%, потім був підвищений до 5% і потім, щорічно зростаючи, досяг до лютого 1999 8%. З I січня 2000 р значення даного нормативу було встановлено для банків з капіталом, еквівалентним 5 млн євро і вище, в розмірі 10%, а з капіталом менше 5 млн євро - 11%. Ці цифри відповідають стандарту нормативу достатності капіталу (8%), встановленому банківським співтовариством (Базельським комітетом з банківського нагляду).

Схожі матеріали

 • Функції власного капіталу банку

  Власний капітал банку являє собою особливу форму банківських ресурсів. Він, на відміну від інших джерел, носить постійний безповоротний характер, має чітко виражену правову основу і функціональну...

 • Власний капітал банку та його структура

  Власний капітал банку являє собою сукупність різних за призначенням повністю оплачених елементів, що забезпечують економічну самодіяльність, стабільність і стійку роботу банку. Обов'язковою умов...

 • Власний капітал банку

  Як і всякий господарюючий суб'єкт, банк для забезпечення своєї діяльності повинен мати у своєму розпорядженні певною сумою грошових коштів та матеріальними активами, які і складають його ресурси....

 • Управління ліквідністю банку

  Ліквідність банку тісно пов'язана з ліквідністю балансу. З метою підтримки ліквідності балансу банк зобов'язаний постійно підтримувати необхідний і достатній рівень коштів на кореспондентських р...

 • Ліквідність банку

  Ліквідність комерційного банку - це здатність своєчасно і без втрат виконувати свої зобов'язання перед клієнтами (вкладниками, кредиторами, інвесторами). Зобов'язання банку можуть бути реальними...

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути