Управління кредитним ризиком

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Банківський менеджмент

Управління кредитним ризиком

Управління кредитним ризиком - ключовий фактор, що визначає ефективність діяльності банку. Особливо важливо мати ефективну систему управління кредитним ризиком в умовах фінансової кризи, жорсткої конкуренції серед безлічі кредитних установ і банківських продуктів, а також нестабільності і недосконалості банківського законодавства.

Фактори кредитного ризику

Кредитний ризик являє собою ризик невиконання кредитних зобов'язань перед кредитною організацією третьою стороною. Небезпека виникнення цього виду ризику існує при проведенні позичкових та інших прирівняних до них операцій, які відображаються на балансі, а також можуть носити позабалансовий характер.

Ступінь кредитного ризику залежить від наступних факторів:

 • економічної та політичної ситуації в країні та регіоні, тобто на неї впливають макроекономічні та мікроекономічні фактори (кризовий стан економіки перехідного періоду, незавершеність формування банківської системи і т.д.);
 • ступеня концентрації кредитної діяльності в окремих галузях, чутливих до змін в економіці (тобто значний обсяг сум, виданих вузькому колу позичальників або галузей);
 • кредитоспроможності, репутації і типів позичальників за формами власності, належності та їх взаємовідносин з постачальниками та іншими кредиторами;
 • банкрутства позичальника;
 • великої питомої ваги кредитів та інших банківських контрактів, що припадають на клієнтів, відчувають фінансові труднощі;
 • концентрації діяльності кредитної організації в маловивчених, нових, нетрадиційних сферах кредитування (лізинг, факторинг і т.д.);
 • питомої ваги нових і недавно залучених клієнтів, про які банк не має достатню інформацію;
 • зловживань з боку позичальника, шахрайства;
 • прийняття в якості застави важкореалізованих або схильних до швидкого знецінення цінностей або нездатності отримати відповідне забезпечення для кредиту, втрата застави;
 • диверсифікації кредитного портфеля;
 • точності техніко-економічного обґрунтування кредитної угоди і комерційного або інвестиційного проекту;
 • внесення частих змін в політику кредитної організації з надання кредитів і формування портфеля виданих кредитів;
 • виду, форми і розміру наданого кредиту та його забезпечення і т.д.

Оскільки на практиці ці фактори можуть діяти в протилежних напрямках, то вплив позитивних факторів нівелює дію негативних, а якщо вони діють в одному напрямку, то можливо й інше - негативний вплив одного фактора буде збільшуватися дією іншого. Перераховані фактори кредитного ризику можна згрупувати як зовнішні і внутрішні.

До групи зовнішніх чинників належать: стан та перспективи розвитку економіки країни в цілому, грошово-кредитна, зовнішня і внутрішня політика держави та можливі її зміни в результаті державного регулювання.

До зовнішніх кредитних ризиків відносяться: політичний, макроекономічний, соціальний, інфляційний, галузевої, регіональний, ризик законодавчих змін (наприклад, створення регулятивних сприятливих умов для надання одних видів кредитів і обмежень по інших), ризик зміни процентної ставки. Кредитна організація не може точно прогнозувати рівень відсотка, а тільки врахувати при управлінні кредитними ризиками додаткові резерви на покриття можливих збитків як прямого, так і прихованого характеру.

Внутрішні чинники можуть бути пов'язані як з діяльністю банку-кредитора, так і з діяльністю позичальника. До першої групи факторів належать: рівень менеджменту на всіх рівнях кредитної організації, тип ринкової стратегії, здатність розробляти, пропонувати і просувати нові кредитні продукти, адекватність вибору кредитної політики, структура кредитного портфеля, фактори тимчасового ризику (при тривалому терміні кредитної угоди підвищується ймовірність зміни відсотка , валютних курсів, доходів за цінними паперами, процентної маржі і т.д.), дострокове відкликання кредиту у зв'язку з невиконанням умов кредитного договору, кваліфікація персоналу, якість технологій і т.д.

Слід зазначити, що зазначені вище зовнішні чинники кредитного ризику також пов'язані з діяльністю банку - вони визначають умови його функціонування. Однак ці зв'язки різні за своїм характером: зовнішні фактори не залежать від діяльності банку, а внутрішні - залежать. Як вже говорилося, виділяється група факторів, пов'язаних з діяльністю позичальника або іншого контрагента операції кредитного характеру. Сюди відносяться зміст та умови комерційної діяльності позичальника, його кредитоспроможність, рівень менеджменту, репутація, фактори ризику, пов'язані з об'єктом кредитування.

Фактори кредитного ризику є основними критеріями його класифікації. Залежно від сфери дії факторів виділяються внутрішні і зовнішні кредитні ризики; від ступеня зв'язку факторів з діяльністю банку - кредитний ризик, залежний або незалежний від діяльності банку. Кредитні ризики, залежні від діяльності банку, з урахуванням її масштабів діляться на фундаментальні (пов'язані з прийняттям рішень менеджерами, що займаються управлінням активними і пасивними операціями); комерційні (пов'язані з напрямком діяльності підрозділів); індивідуальні та сукупні (ризик кредитного портфеля, ризик сукупності операцій кредитного характеру).

До фундаментальних кредитних ризиків відносяться ризики, пов'язані зі стандартами маржі застави, прийняттям рішень про видачу позик позичальникам, що не відповідає стандартам банку, а також є наслідком процентного і валютного ризику банку і т.д. Комерційні ризики пов'язані з кредитною політикою щодо малого бізнесу, великих і середніх клієнтів - юридичних і фізичних осіб, з окремими напрямками кредитної діяльності банку. Індивідуальні кредитні ризики включають ризик кредитного продукту, послуги, операції (угоди), а також ризик позичальника або іншого контрагента.

Факторами ризику кредитного продукту є: його відповідність потребам позичальника (особливо по терміну і сумі); фактори ділового ризику, що випливають із змісту кредитованого заходу; надійність джерел погашення; достатність і якість забезпечення. Крім того, фактори кредитного ризику можуть витікати з операційного ризику, так як в процесі створення продукту можуть бути допущені технологічні та бухгалтерські помилки в документах, а також зловживання.

Механізм надання конкретної кредитної послуги, яку можна умовно назвати видом кредиту, являє собою певний напрям кредитної діяльності банку. Вид кредиту також дозволяє класифікувати кредитні ризики: ризики кредитування за овердрафтом, на основі кредитної лінії і т.д. Для видів кредиту характерно як загальне, так і специфічний прояв кредитних ризиків. Наприклад, при кредитуванні за овердрафтом існує ризик виникнення несанкціонованого овердрафту, ризик порушення черговості платежів при овердрафте, ризик безперервності позикової заборгованості за овердрафтом та ряд інших. Для інвестиційних кредитів це такі специфічні ризики, як ризик неправильного визначення потреби клієнта в кредитуванні, ризик неправильного вибору пакета кредитів, ризик неокончанія будівництва, ризик старіння проекту, ризик знецінення забезпечення, ризик браку сировини, відсутність ринку збуту готової продукції, ризик неправильного розрахунку потоків готівки , ризик перегляду прав власності на проект, ризик неплатоспроможності гаранта, ризик неякісного інвестиційного меморандуму. Тому кожен вид кредиту супроводжується різними видами ризиків і факторів, що їх викликають, що вимагає розробки різного методологічного забезпечення та застосування різних методів управління кредитними ризиками.

Факторами кредитного ризику позичальника є його репутація, включаючи рівень менеджменту, ефективність діяльності, галузева приналежність, професіоналізм банківських працівників в оцінці кредитоспроможності позичальника, достатність капіталу, ступінь ліквідності балансу і т.д. Ризики позичальника можуть бути спровоковані самою кредитною організацією через неправильне вибору виду позики і умов кредитування. Система управління індивідуальним кредитним ризиком представлена ​​в табл. 1.1.

Сукупний кредитний ризик, або ризик кредитного портфеля банку, має свої особливості в системі управління. Особливості визначаються, насамперед, сутністю таких понять, як «кредитний портфель» і «якість кредитного портфеля». Сукупний кредитний ризик - це ризик кредитного портфеля комерційного банку.

До числа активно обговорюваних проблем, пов'язаних з цим видом кредитного ризику, відносяться:

 • поняття кредитного портфеля;
 • його структура;
 • поняття якості кредитного портфеля;
 • методи оцінки його якості, включаючи ступінь сукупного кредитного ризику.

Схожі матеріали

 • Кредитний ризик банку

  -> -> Кредитний ризик - це ризик неповернення або прострочення платежу по банківській позичці.Основні причини виникнення ризику неповернення позики:зниження (втрата) кредитоспроможності позичальни...

 • Оцінка кредитного ризику

  Сутність кредитного ризикуТрадиційно кредитний ризик визначається як ризик неповернення кредиту боржником у відповідності з термінами та умовами кредитного договору. Однак сферою його виникнення...

 • Регулювання кредитного ризику

  Регулювання кредитного ризику можна проводити: по-перше, на макрорівні (в цілому по країні з позиції Банку Росії як органу нагляду за банківською діяльністю) та мікрорівні, тобто самостійні дії ко...

 • Управління ліквідністю банку

  Ліквідність банку тісно пов'язана з ліквідністю балансу. З метою підтримки ліквідності балансу банк зобов'язаний постійно підтримувати необхідний і достатній рівень коштів на кореспондентських р...

 • Процентний ризик

  -> -> Процентний ризик - це ризик того, що середня вартість залучених коштів банку, тобто депозитів і взятих у позику грошей, пов'язана з наданням кредиту, може обігнати протягом терміну дії креди...

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути