Управління ліквідністю банку

Світ енциклопедій

Універсальна підбірка науково-популярних онлайн-енциклопедій для учнів та студентів

Банківський менеджмент

Управління ліквідністю банку

Ліквідність банку тісно пов'язана з ліквідністю балансу. З метою підтримки ліквідності балансу банк зобов'язаний постійно підтримувати необхідний і достатній рівень коштів на кореспондентських рахунках, готівкових коштів в касі, бистрореалізуемих активів, тобто управляти ліквідністю.

Основними елементами з управління ліквідністю є:

 • аналіз стану миттєвої, поточної та довгострокової ліквідності;
 • складання короткострокового прогнозу ліквідності;
 • проведення аналізу ліквідності та використання негативного для банку розвитку подій (стан ринку, становище позичальників і кредиторів);
 • визначення потреби банку в ліквідних коштах;
 • визначення надлишку / дефіциту ліквідності і гранично допустимих його значень;
 • оцінка впливу на стан ліквідності операцій в іноземній валюті;
 • визначення граничних значень коефіцієнтів ліквідності по кожній валюті і по всіх валютах в цілому.

Оцінка ліквідності банку є однією з найбільш складних завдань, що дозволяють отримати відповідь на найважливіше питання: чи здатний банк відповідати за своїми зобов'язаннями. На здатність банку відповідати за зобов'язаннями впливають характеристики стану і зміни ресурсної бази, зворотність активів, фінансовий результат діяльності, розмір власних коштів (капіталу) банку, а також якість управління банком, менеджмент, які в певні моменти можуть зіграти і відіграють вирішальну роль.

Для контролю за станом ліквідності банку встановлено три нормативу ліквідності (миттєвої, поточної та довгострокової). Вони визначаються як співвідношення між активами і пасивами з урахуванням термінів, сум і видів активів, а також інших факторів.

Норматив миттєвої ліквідності (Н2) регулює (обмежує) ризик втрати банком ліквідності протягом одного операційного дня і визначає мінімальне відношення суми високоліквідних активів банку до суми пасивів банку по рахунках до запитання.

Норматив розраховується за формулою

 • Ла.м - високоліквідні активи, тобто фінансові активи, які повинні бути отримані протягом найближчого дня і можуть бути негайно затребувані банком і в разі необхідності реалізовані банком з метою негайного отримання грошових коштів, у тому числі кошти на кореспондентських рахунках банку в Банку Росії, в банках країн з числа «групи розвинених країн », каса банку. Показник Ла.м розраховується як сума залишків на рахунках каси, кореспондентських рахунках, надходжень по настали термінів;
 • Ов.м - зобов'язання (пасиви) до запитання, за якими вкладником або кредитором може бути пред'явлено вимогу про їх негайне погашення. Показник Ов.м розраховується як сума залишків на рахунках до запитання, з певними коригуваннями. Розрахунки Ла.м і Ов.м провадяться відповідно до вказівок Банку Росії. Мінімально допустиме значення нормативу Н2 встановлюється в розмірі 15%.

Норматив поточної ліквідності банку (НЗ) обмежує ризик втрати банком ліквідності протягом найближчих до дати розрахунку нормативу 30 календарних днів і визначає мінімальне відношення суми ліквідних активів банку до суми пасивів банку по рахунках до запитання і термін до 30 календарних днів.

Норматив поточної ліквідності (Н3) розраховується за формулою

 • Ла.т - ліквідні активи, тобто фінансові активи, які повинні бути отримані банком або можуть бути затребувані протягом найближчих 30 календарних днів з метою отримання грошових коштів у зазначені терміни. Показник Ла.т розраховується як сума високоліквідних активів (показник Ла.м) і залишків на певних балансових рахунках;
 • Ов.т - зобов'язання (пасиви) до запитання, за якими вкладником або кредитором може бути пред'явлено вимогу про їх негайне погашення, та зобов'язання банку перед кредиторами (вкладниками) терміном виконання в найближчі 30 календарних днів. Показник Ов.т розраховується як сума залишків на певних бапансових рахунках.

Розрахунки Ла.т і Ов.т провадяться відповідно до вказівок Банку Росії. Мінімально допустиме значення нормативу Н3 встановлюється в розмірі 50%.

До високоліквідних і ліквідних активів належать тільки ті фінансові активи банку, які відповідно до нормативних документів Банку Росії відносяться до першої категорії якості (1-й групі ризику) і другої категорії якості (2-й групі ризику). Крім перерахованих вище активів в розрахунок показників Ла.м і Ла.т включаються залишки на балансових рахунках, по яких відсутні вимоги але формування резервів, у випадку, якщо активи, які значаться на відповідних балансових рахунках, плануються банком до отримання протягом 30 найближчих календарних днів у формі, що дозволяє віднести їх до високоліквідних і ліквідних активів.

Норматив довгострокової ліквідності (Н4) регулює (обмежує) ризик втрати банком ліквідності в результаті розміщення коштів у довгострокові активи і визначає максимально допустиме відношення кредитних вимог банку з рештою строком погашення до дати погашення понад 365 або 366 календарних днів, до власних коштів (капіталу) банку і зобов'язаннями ( пасивів) з рештою строком до дати погашення понад 365 або 366 календарних днів. Норматив довгострокової ліквідності банку (Н4) розраховується за формулою

 • КРД - кредитні вимоги з рештою строком до дати погашення понад 365 або 366 календарних днів, а також пролонговані кредити;
 • К - капітал банку;
 • ОД - зобов'язання (пасиви) банку за кредитами і депозитами, отриманими банком, а також по обертаються на ринку боргових зобов'язаннях банку з рештою строком погашення понад 365 або 366 календарних днів. Визначаються самим банком на підставі первинних документів.

Максимально допустиме значення нормативу H4 встановлюється в розмірі 120%.

Для оцінки ліквідності банку крім нормативів ліквідності можна використовувати і систему показників, які в комплексі дозволяють оцінити стан ліквідності банку як в даний момент часу, так і на середньострокову перспективу.

1. Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів на кореспондентських рахунках банку.

= Залишки позабалансових рахунків 90903, 90904.

Наявність неплатежів, відображених на цих рахунках, означає, що банк має проблеми з проведенням платежів і мають місце затримки платежів клієнтів. Якщо залишки за цими рахунками мають тенденцію росту і тривалий час, то банк неплатоспроможний і неліквідний.

2. Показник відображає рівень ділової активності банку. Він являє собою відношення оборотів за кореспондентськими рахунками і касі банку до активу балансу-нетто:

K2 = Оборот по кредиту кореспондентських рахунків і каси / Актив балансу-нетто

Цей показник дозволяє оцінювати загальний рівень ділової активності банку і вплив прийнятих банком ризиків на його стійке функціонування. Якщо показник має виражену тенденцію до зниження, це може свідчити про скорочення операцій банку і навіть про згортання його діяльності.

Причинами такого стану можуть бути низька якість частини активів (насамперед - кредитного портфеля), проблеми банку з проведенням платежів клієнтів. У активно працюючих банків показник ділової активності вище 1,0.

3. Коефіцієнт чистої і ліквідної позиції банку дозволяє оцінити, якою мірою банк залучає позики на міжбанківському ринку для покриття дефіциту ліквідності:

К3 = Кошти на кореспондентських рахунках-ностро і в касі / Короткострокові міжбанківські позики і кредити ЦБ РФ

Якщо , дозволяє оцінити можливість виникнення проблем ліквідності в перспективі:

К5 = Вимоги (активи) терміном до 180 днів / Зобов'язання (пасиви) терміном виконання до 180 днів

Розглянуті коефіцієнти ліквідності дозволяють управляти ліквідністю кредитної організації як на певну дату, так і на перспективу. Крім коефіцієнтного методу вимірювання ліквідності в російській практиці використовується механізм управління грошовими потоками, що відображають рух не тільки активів і пасивів, але і забалансових операцій кредитної організації.

">

Схожі матеріали

 • Ліквідність банку

  Ліквідність комерційного банку - це здатність своєчасно і без втрат виконувати свої зобов'язання перед клієнтами (вкладниками, кредиторами, інвесторами). Зобов'язання банку можуть бути реальними...

 • Розрахунок величини власного капіталу банку та його достатності

  Власний капітал як сукупність усіх джерел основного і додаткового капіталів, що значаться на балансі банку, являє собою валовий власний капітал банку (капітал-брутто). Однак у російській банківськ...

 • Залучені кошти банку

  -> -> Специфіка ресурсної бази комерційних банків полягає в тому, що її основну частину складають залучені кошти. З них основну частку формують депозити, а меншу - недепозитні джерела.Депозит - фо...

 • Власні та залучені кошти банку

  -> -> У пасиві банківського балансу відображаються всі джерела формування банківських ресурсів, які акумулюються банком для прибуткового використання в процесі здійснення операцій.Пасиви банку («б...

 • Власний капітал банку

  Як і всякий господарюючий суб'єкт, банк для забезпечення своєї діяльності повинен мати у своєму розпорядженні певною сумою грошових коштів та матеріальними активами, які і складають його ресурси....

Поділитись з друзями

Delicious Digg Facebook Google Bookmarks Technorati Twitter LinkedIn ВКонтакте LiveJournal Мой мир Я.ру Одноклассники Liveinternet БобрДобр

Коментарі:

Рекомендуємо переглянути